Sách Vật lý 7 cơ bản và nâng cao

Nhằm giúp học sinh nắm vững các kiến thức trọng tâm, biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập cơ bản và các bài tập tổng hợp nâng cao Vật lí lớp 7 theo chương trình mới, chúng tôi biên soạn :

“VẬT LÍ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 7”

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình Vật li lớp 7 hiện hành và được biên soạn theo từng đơn vị bài học (trừ các bài thực hành và bài tổng kết chương). Mỗi bài học trinh bày theo một cấu trúc chung:

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Giúp học sinh nắm vững những kiến thức quan trọng bài học.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Giúp học sinh nắm vững các phương pháp phán tích, giải thích các hiện tương vật lí thường gặp và áp dụng các công thức để giái các bài tập ở nhiều dạng khác nhau.

III. BÀI TẬP CƠ BẢN:

Gồm hệ thống các bài toán định tính và định lượng giúp học sinh biết giải thích các hiện tượng và áp dụng kiến thức để giải các bài toán cơ bản.

IV. BÀI TẬP NÂNG CAO:

Giúp học sinh biết áp dụng kiến thức bài học, biết áp dụng các công thức trong việc giải các bài tập ở mức độ khó hơn.

Chúng tôi hy vọng “VẬT LÍ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 7″ sẽ là tài liệu thiết thực và bổ ích giúp các em có thể học tốt chương trình Vật lí lớp 7.

Đọc Sách Vật lý 7 cơ bản và nâng cao:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: