Ôn tập: Chứng minh hai đường thẳng song song

Để chứng minh hai đường thẳng song song trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các tính chất song song mà Trung tâm Gia sư Hà Nội giới thiệu dưới đây.

1. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung ( không làm được gì).
2. Hai đường thẳng song song khi có đường thẳng cắt qua và tạo các cặp:
2.1 So le trong bằng nhau.
2.2 Đồng vị bằng nhau.
2.3 Các góc trong cùng phía đồng vị.
3. Hai đường thẳng cùng vuông góc đường thứ ba thì song song.
4. Hai cạnh đối của hình bình hành thì song song.
5. Tính chất đường trung bình tam giác và hình thang.
6. Các tính chất của các hình khác như hình hộp chữ nhật…..
7. Tính chất bắc cầu: chỉ ra a//b và b//c thì a//c.
Bài tập:
1. Cho ΔABC có AB<AC. Ba trung tuyến AM; BD và CK. Từ K kẻ Kx//BD và từ D kẽ Dy//AB hai đường này gặp nhau tại I. C/m: AM//CI.
2. Cho (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc nhau. Từ C kẽ Cx cắt AB tại M và (O) tại N. Đường vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến với (O) vẽ từ N tại I. Vẽ tiếp tuyến ID. C/m: Cx //OI.
3. Cho hình năm cạnh lồi ABCDE. Gọi M; N ;H và K lần lượt là trung điểm các cạnh AB; CD; BC và DE. Nối MN và HK. Gọi I; F lần lượt là trung điểm MN và HK. C/m: IF//AE.

Bồi dưỡng Toán 9, Hình học 9 - Tags: ,