Ôn tập: Độ dài đường tròn – diện tích hình tròn

Ôn tập: Độ dài đường tròn - diện tích hình tròn
Bài tập:
Ôn tập: Độ dài đường tròn - diện tích hình tròn-1
4. Cho (O; 10cm) tính diện tích các hình quạt tròn ứng với cung 600; 900 và 1200.
5. Cho nửa đường tròn (O; 10cm) có đường kính AB. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính OA và OB ở trong nửa dường tròn (O; 10cm). Tính diện tích của phần nằm giữa ba đường tròn.
6. Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC, lấy A trên (O) sao cho AB < AC. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính AB và AC ở phía ngoài tam giác ABC.
C/m: SABC bằng tổng hai diện tích của hai hình trăng khuyết ở phía ngoài (O).

Bồi dưỡng Toán 9, Hình học 9 - Tags: , , ,