Ôn tập: Phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

Để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các phương pháp mà Trung tâm Gia sư Hà Nội giới thiệu dưới đây.

1. Dùng hai tam giác bằng nhau.
2. Dùng tính chất của tam giác; hình thang cân; hình bình hành;…
3. Sử dụng tính chất của đường chéo các hình. Tính chất đường trung bình.
4. Sử dụng tính chất bắc cầu
Bài tâp:
1. Cho hình vuông ABCD tâm O; qua O kẻ hai đường MON và EOF vuông góc nhau tại O với M; N ∈ AB và CD còn E;F ∈ AC và BC. C/m: MN=EF.
2. Cho tam giác ABC cân tại A. Một điểm M ∈ AB và trên tia đối tia CA lấy N: CN=BM. Nối MN cắt BC tại I. C/m: MI=IN.
3. Cho ΔABC có AB<AC. Qua trung điểm M của BC vẽ đường vuông gócvới phân giác trong góc A cắt AB tại I và AC tại K. C/m: BI=CK.
4. Cho nửa (O) có đường kính AB=2R. Lấy hai điểm C và D trên cung AB: cung AC; CD và BD bằng nhau. Kéo dài dây AC một đoạn: EC=AC và kéo dài AD một đoạn DI=AD. Nối BI. C/m: BI=AE.
5. Cho ΔABC có AB > AC và góc A gấp đôi góc B. Một điểm M ∈ AB và D trên tia đối AC: AM=AD. Nối DM kéo dài cắt BC tại N. C/m: MN=BN.

Bồi dưỡng Toán 9, Hình học 9 - Tags: