Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

1. Giới hạn hữu hạn

+) Cho khoảng K chứa điểm $\displaystyle {{x}_{0}}$ và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{$\displaystyle {{x}_{0}}$}.
$\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L$ khi và chỉ khi với dãy số ($\displaystyle {{x}_{n}}$) bất kì, $\displaystyle {{x}_{n}}$ ∈ K \{$\displaystyle {{x}_{0}}$} và xn → $\displaystyle {{x}_{0}}$, ta có:
$\displaystyle \underset{{}}{\mathop{\lim }}\,f({{x}_{n}})=L$.
Lý thuyết về giới hạn của hàm số

2. Giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-1

3. Các giới hạn đặc biệt

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-2

4. Định lí về giới hạn hữu hạn

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-3
Lý thuyết về giới hạn của hàm số-4

5. Quy tắc về giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-5

Đại số, Toán lớp 11 - Tags: , ,