Đề thi Toán lớp 5 nâng cao

Đề thi Toán lớp 5 nâng cao dành cho học sinh khá giỏi. Đề thi gồm có 10 câu.

Bài 1: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 9 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 3 lần số cũ và thêm 2158 đơn vị.

Bài 2: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 7 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 6 lần số cũ và thêm 291 đơn vị.

Bài 3: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 8 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 7 lần số cũ và thêm 78 đơn vị.

Bài 4: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 6 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 5 lần số cũ và thêm 335 đơn vị.

Bài 5: Cho một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1908. Tìm số bị trừ và số trừ, biết rằng số trừ lớn hơn hiệu là 180.

Bài 6: Cho hai số đều có hai chữ số, tổng của hai số đó bằng 68. Nếu ghép số bé vào bên phải số lớn, rồi lại ghép số bé vào bên trái số lớn thì được hai số mới có bốn chữ số, hiệu của hai số này bằng 2178. Tìm hai số đã cho.

Bài 7: Ba khối lớp quyên góp được 2500 quyển vở. Tổng số vở của khối Ba và Bốn nhiều hơn số vở của khối Năm là 800 quyển. Số vở của khối Ba ít hơn khối Bốn là 10 quyển. Hỏi mỗi khối đã quyên góp được bao nhiêu quyển vở ?

Bài 8: Tìm hai số có tổng bằng 979. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

Bài 9: Hai mẹ con Duyên năm nay có tổng số tuổi của là 45 . Tìm số tuổi của mỗi người, biết rằng nếu đem tuổi mẹ Duyên chia cho tuổi Duyên thì được thương là 3 số dư bằng 1.

Bài 10: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 4 dư 99 . Tổng của số bị chia , số chia là 734 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.

Toán lớp 5 - Tags: