Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học xã hội lớp 6

Tài liệu Hướng dẫn giáo viên môn Khoa học xã hội lớp 6 được biên soạn dựa trên Chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn Lịch sử 6 và Địa lí 6 trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5 – 5 – 2006 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu giáo dục của môn Khoa học xã hội 6 được xác định nhằm giúp học sinh có được những hiểu biết cơ bản, cần thiết về địa phương, đất nước và thế giới ; góp phần hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, cách mạng, bồi dưỡng các năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tư duy, hành động, có thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội.

Nội dung môn Khoa học xã hội 6 có sự kết nối mạch kiến thức và kĩ năng của môn Lịch sử và Địa lí 5, đồng thời gắn kiến thức với thực tiễn đời sống, tạo cơ hội cho học sinh vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống, góp phần hình thành các năng lực chung và năng lực của môn học. Nội dung tài liệu Hướng dẫn học Khoa học xã hội 6 được bố trí thành 3 nhóm bài học: 3 bài học liên môn, 8 bài học Lịch sử và 10 bài học Địa lí. Học sinh sẽ được hướng dẫn học môn Khoa học xã hội 6 theo hướng tự khám phá, tìm tòi, trao đổi với bạn, cộng đồng, người thân, tự trải nghiệm và tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kĩ năng. Song nhiệm vụ của giáo viên cũng hết sức quan trọng : tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, giao nhiệm vụ, trợ giúp học sinh, sửa chữa các lỗi sai khi học sinh mắc phải,…

Tài liệu Hướng dẫn giáo viên môn Khoa học xã hội lớp 6 được biên soạn theo hướng giúp giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học ; tạo điều kiện để học sinh được hoạt động, suy nghĩ, trình bày và phát triển các năng lực cá nhân. Tài liệu gồm hai phần.

Phần một: Một số vấn đề chung về dạy học môn Khoa học xã hội 6 theo mô hình Trường học mới cấp Trung học cơ sở.

Phần hai: Giới thiệu khái quát các bài học và bài minh hoạ.

Đọc Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học xã hội lớp 6:

 
Ebook, Giáo án - Tags: