Ebook Để học tốt Toán 6 – tập 1, tập 2

Contents

2 cuốn Ebook Để học tốt Toán 6 bao gồm 2 tập là tập 1 và tập 2 với 2 phần Số học và Hình học. Mỗi phần có các chủ đề có: lý thuyết và bài tập.

Cuốn sách nêu các kiến thức cơ bản toán lớp 6, có thí dụ minh họa

Đọc sách Để học tốt Toán 6 – tập 1

Đọc sách Để học tốt Toán 6 – tập 2

Ebook, Sách tham khảo - Tags: