Ebook Để học tốt Toán 8 – tập 1, tập 2

Contents

2 Cuốn sách Để học tốt Toán 8 bao gồm 2 tập là tập 1 và tập 2 với 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần có các chủ đề có: lý thuyết và bài tập.

Cuốn sách nêu các kiến thức cơ bản toán lớp 8, có thí dụ minh họa

Đọc sách Để học tốt Toán 8 – tập 1

Đọc sách Để học tốt Toán 8 – tập 2

Ebook, Sách tham khảo - Tags: