Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán chuyên hình thức trắc nghiệm

Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán hình thức thi trắc nghiệm gồm 15 câu dành cho học sinh khối lớp 5 tự giải kiểm tra kiến thức.

Câu 1: Số A bằng 75% số B. Tỉ số giữa số B và số C là 8 : 15. Hỏi số A bằng bao nhiêu phần trăm số C ?

A. 35%                      B. 40%                          C. 45%                            D. 50%
Câu 2:* Tìm một số biết rằng khi xóa đi chữ số 0 ở hàng đơn vị của số đó thì được số mới kém số cần tìm là 1872 đơn vị ?

A. 208                       B. 2008                         C. 2080                            D. 2800

Câu 3:* Tìm số tự nhiên x biết: $\displaystyle\frac{51}{85}=\frac{x+12}{45}$

A. 12                         B. 25                             C. 20                                D. 15

Câu 4:* A = 3 x 5 x 7 x 9 x … x 99 – 2 x 4 x 6 x 8 x … x 98. Hỏi A có tận cùng là chữ số nào ?

A. 0                           B. 3                               C. 5                                  D. 7

Câu 5:* 12 công nhân, mỗi ngày làm 8 giờ thì sẽ hoàn thành công việc trong 15 ngày. Hỏi 20 công nhân, mỗi ngày làm 9 giờ thì sẽ hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày ? (Mức làm việc của mỗi công nhân như nhau).

A. 6 ngày                           B. 8 ngày                               C. 10 ngày                                  D. 12 ngày

Câu 6:* Nếu giảm chiều dài một tấm bìa hình chữ nhật đó 20% thì được hình chữ nhật mới có diện tích là 360 xăng – ti – mét vuông. Tính diện tích của tấm bìa hình chữ nhật đã cho ?

A. 450 xăng – ti – mét vuông

B. 720 xăng – ti – mét vuông

C. 540 xăng – ti – mét vuông

D. 630 xăng – ti – mét vuông

Câu 7:* Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước bên trong lòng bể, chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 6dm. Trong bể đang có 10 viên đá hình lập phương cạnh 2dm. Người ta bơm nước vào bể bằng một vòi, mỗi phút bơm được 4 lít nước. Hỏi sau bao lâu mở vòi thì bể đầy ? (1 đề – xi – mét khối = 1 lít).

A. 13 phút                           B. 26 phút                               C. 39 phút                                  D. 52 phút

Câu 8:* Một vườn hình thang có trung bình cộng hai đáy là 50m, chiều cao 20m. Trong vườn có một ao cá hình tròn bán kính 5m. Người ta trồng cây ăn quả trên mảnh vườn đó. Tính diện tích phần đất trồng cây ăn quả ?

A. 920,5 mét vuông

B. 921,5 mét vuông

C. 922,5 mét vuông

D. 923,5 mét vuông

Câu 9:* Một nhóm học sinh góp tiền cùng nhau đi ăn kem. Nếu mỗi bạn ăn suất kem 25 000 đồng thì số tiền thừa lại ăn thêm được 4 suất kem như thế nữa. Nếu mỗi bạn ăn suất kem 40 000 đồng thì cả nhóm lại bị thiếu 20 000 đồng. Hỏi nhóm học sinh đó góp được bao nhiêu tiền ?

A. 300 000 đồng

B. 400 000 đồng

C. 360 000 đồng

D. 460 000 đồng

Câu 10: 5 năm trước, tuổi của anh bằng 5/3 tuổi của em. Hiện nay, tuổi anh bằng 10/7 tuổi em. Tính tuổi em hiện này?

A. 9 tuổi                           B. 15 tuổi                               C. 14 tuổi                                  D. 22 tuổi

Câu 11:*  An đi từ A đến B hết 3 giờ, Bình đi từ B về A hết 2 giờ. Nếu An đi từ A đến B, Bình đi từ B về A và cả hai cùng xuất phát lúc 8 giờ 30 phút thì A gặp B lúc mấy giờ?

A. 9 giờ 36 phút

B. 9 giờ 48 phút

C. 9 giờ 24 phút

D. 9 giờ 42 phút

Câu 12:* Hòa đọc 1 quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, Hòa đọc $\displaystyle \frac{2}{5}$ số trang của quyển sách: Ngày thứ hai, Hà đọc $\displaystyle \frac{1}{3}$ số trang còn lại. Ngày thứ ba, Hòa đọc nốt 40 trang. Hỏi quyển sách Hòa đọc có bao nhiêu trang?

A. 60 trang

B. 80 trang

C. 100 trang

D. 120 trang

Câu 13:* Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 50 câu. Mỗi câu đúng được 5 điểm. Mỗi câu sai bị trừ 2 điểm. Mỗi câu bỏ trắng được 0 điểm. Bạn Minh làm bài kiểm tra đó và được 186 điểm sau khi bỏ trắng 3 câu. Hỏi bạn Minh đã làm đúng bao nhiêu câu ?

A. 45 câu

B. 43 câu

C. 40 câu

D. 38 câu

Câu 14:* Hình bình hành ABCD có diện tích 120cm2. DM = $\displaystyle \frac{1}{3}$DC; AN = NB và MP = PB. Hiệu diện tích hai tam giác AMD và BNP là bao nhiêu ?

Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán chuyên hình thức trắc nghiệm

A. 12 xăng – ti – mét vuông

B. 5 xăng – ti – mét vuông

C. 18 xăng – ti – mét vuông

D. 20 xăng – ti – mét vuông

 

Câu 15:* Tổng kết cuối năm. 40 bạn học sinh lớp 5B xếp loại học sinh xuất sắc, giỏi, khá và trung bình. Ti số giữa số học sinh xuất sắc và số học sinh giỏi là $\displaystyle \frac{4}{3}$. Số học sinh giỏi gấp rưỡi số học sinh khá và có không quá 5 bạn học sinh xếp loại trung bình. Tính số học sinh xuất sắc của lớp 5B ?

A. 12 bạn                           B. 20 bạn                              C. 16 bạn                                 D. 24 bạn

Tin tức - Tags: , ,