Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Corona ngày 21/04

Phiếu bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 cho học sinh tự làm trong thời gian nghỉ dịch Corona ngày 21/04/2020. Có đáp án.

Task 1. Read and match:

1) Thursdaya) Thứ hai
2) Saturdayb) Thứ ba
3) Mondayc) Thứ tư
4) Sundayd) Thứ năm
5) Todaye) Thứ sáu
6) Yesterdayf) Hôm nay
7) Fridayg) Thứ bảy
8) Wednesdayh) Chủ nhật
9) Tuesdayi) Hôm qua

Task 2. Write the past simple affirmative of these verbs. Follow the model.

0. watch -> watched

1. live ……………………..

2. love ……………………

3. cook ……………………

4. laugh ……………………

5. listen ………………………

6. start …………………….

7. finish ……………………

8. hate …………………..

9. work …………………….

10. walk …………………….

Task 3. Complete the sentences, use the verb of the past simple in the box.

play; listen; cook; laugh; watch; want

1. Charlie (1) ……………………………….……….. the guitars.

2. Molly and her friends (2) ……………………………… to music.

3. Mrs. Jones (3) ………………………………….. party food.

4. Grandpa (4) ……………………………….…. a lot.

5. Mr. Jones (5) ……………………………..….. TV.

6. Harry (6) ……………………………….….. a drink.

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and match:

1 – d; 2 – g; 3 – a; 4 – h; 5 – f; 6 – i; 7 – e; 8 – c; 9 – b;

Task 2. Write the past simple affirmative of these verbs. Follow the model.

1. live …………lived…………..

2. love …………loved…………

3. cook …………cooked…………

4. laugh …………laughed…………

5. listen …………listened……………

6. start …………started………….

7. finish …………finished…………

8. hate …………hated………..

9. work …………worked………….

10. walk ………..walked…………..

Task 3. Complete the sentences, use the verb of the past simple in the box.

1 – played; 2 – listened; 3 – cooked;

4 – laughed; 5 – watched; 6 – wanted;

*Tải tài liệu về để xem đầy đủ hơn.

Tin tức - Tags: , , , ,