Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Dựa vào các trường hợp đồng dạng của tam giác mà ta suy ra các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông gồm dưới đây.
– Từ trường hợp Góc – Góc: Hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
– Từ trường hợp Cạnh – Góc – Cạnh: Hai tam giác vuông có hai cặp cạnh tỉ lệ với nhau thì đồng dạng với nhau.

Hình học 8 - Tags: , ,