Các trường hợp đồng dạng của tam giác

1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất: Góc – Góc

Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
Các trường hợp đồng dạng của tam giác-1
∆A’B’C’ ~ ∆ABC nếu: $ \displaystyle \widehat{A’}=\widehat{A};\widehat{B’}=\widehat{B}$

2. Trường hợp đồng dạng thứ hai: Cạnh – Cạnh – Cạnh

Hai tam giác có ba cặp cạnh tỉ lệ với nhau thì đồng dạng với nhau.
Các trường hợp đồng dạng của tam giác-2
∆A’B’C’ ~ ∆ABC nếu: $ \displaystyle \frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}=\frac{C’A’}{CA}$

3. Trường hợp đồng dạng thứ ba: Cạnh – Góc – Cạnh

Hai tam giác có hai cặp cạnh tỉ lệ với nhau và cặp góc xen giữa hai cặp cạnh này bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
Các trường hợp đồng dạng của tam giác-3
∆A’B’C’ ~ ∆ABC nếu: $ \displaystyle \frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}$ và $ \displaystyle \widehat{B’}=\widehat{B}$ .

Hình học 8 - Tags: ,