Các bài toán “gấp một số lên nhiều lần”, “giảm đi một số lần” có lời giải – Toán lớp 3

Bài toán: Cho giá trị đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia một số lần hoặc giảm một số lần so với đại lượng kia. Yêu cầu tính giá trị tổng hiệu của hai đại lượng.

Cách làm:

– Bước 1: Tìm giá trị của đại lượng chưa biết thường sử dụng phép toán nhân và chia.

– Bước 2: Sau khi biết giá trị của hai đại lượng, ta đi tính tổng.

Bài tập có lời giải

Bài 1: một cửa hàng có 96 lít sữa bò, ngày thứ nhất bán được 1/3 số lít sữa bò đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít sữa bò?

Giải:

Ngày thứ nhất bán được 1/3 của 96 lít sữa bò: 96 : 3 = 32 (lít sữa)

Số lít sữa mà cửa hàng còn lại sau khi bán 1/3 số lít sữa đó: 96 – 32 = 64 lít sữa

Vậy cửa hàng còn lại 64 lít sữa

Bài 2: Một cuộn dây dài 3128m người ta chia cuộn dây đó thành 2 đoạn, biết đoạn thứ nhất dài bằng 1/8 độ dài cuộn dây. Đoạn thứ hai dài bao nhiêu m?

Giải:

Độ dài đoạn dây thứ nhất bằng 1/8 độ dài cuộn dây nên ta có: 3128 : 8 = 391 m

Độ dài cuộn dây thứ hai là 3128 – 391 = 2737 m

Vậy độ dài đoạn dây thứ hai là 2737 m.

Bài 3: Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp hơn Linh bao nhiêu con?

Giải:

Số sao mà Lan gấp 3 lần Linh nên ta có: 124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Số sao mà Lan gấp hơn Linh là 372 – 124 = 248 (ngôi sao)

Vậy số ngôi sao mà Lan gấp hơn Linh là 248 ngôi sao.

Bài 4: Can thứ nhất có 24 lít dầu, can thứ hai nhiều gấp 4 lần can thứ nhất. Hỏi can thứ 2 hơn can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Can thứ hai gấp 4 lần can thứ nhất nên số dầu ở can thứ hai là: 24 x 4 = 96 (lít dầu)

Can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất số lít dầu là 96 – 24 = 72 (lít dầu)

Vậy can thứ hai hơn can thứ nhất là 72 (lít dầu)

Toán lớp 3 - Tags: