Vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhanh, tính thuận tiện

Vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhanh, tính thuận tiện là chuyên đề thứ 3 trong số 11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4.

Bài 1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763          2345 + 4257 – 345         5238 – 476 + 3476        1987 – 538 – 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643                                    3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 – 376 – 425                                          3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246  – 347

4638 – 2437 + 5362 – 7563                                         3576 – 4037 – 5963 + 6424

Bài 1*: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5                      25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15              2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525                                                  234 x 1257 – 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124                                                  1327 x 524 – 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214                           325 x 1574 – 325 x 325 – 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312                                        175 x 1274 – 175 x 273 – 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8         2 x 8 x 50 x 25 x 125           2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x 20 x 125 x 8 – 8 x 20 x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4                                           6 x 1235 x 20 – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) – ( 143 x 102 – 143 )                      54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27

Bài 5*:  Tính nhanh:

10000 – 47 x 72 – 47 x 28                                          3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272                                              2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 – 315 x 2 )                      ( m : 1 – m x 1 ) : ( m x 2008 + m + 2008 )

Bài 7*: Tính nhanh:

Vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhanh, tính thuận tiện-1Bài 8*: Cho A = 2009 x 425      B = 575 x 2009  Không tính A và B, em hãy tính nhanh kết quả của A – B ?

Toán lớp 4 - Tags: