Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12

Dưới đây là toàn bộ các công thức của chương trình Giải tích 12. Bao gồm:
– Công thức lũy thừa, logarit
– Công thức đạo hàm, nguyên hàm,
– Ứng dụng của tích phân tính diện tích, thể tích
– Công thức tính cực trị
– Tính đơn điệu của hàm số
– Công thức số phức.
Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12-1

Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12-3
Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12-4

Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12-6

Toán lớp 12 - Tags: ,