Quy đồng mẫu số: Làm thế nào để nhanh và ít sai – Toán lớp 4

Các con học sinh lớp 4 đang học chủ đề toán phân số, việc quy đồng mẫu số bắt buộc các con phải biết trước khi học các phép tính liên quan đến phân số.

Khi dạy các con lớp 4 thấy không nhiều bạn có kỹ năng tốt trong việc thực hiện quy đồng mẫu số.

CÁCH CÁC CON THƯỜNG LÀM:

Với các con tiểu học, yêu cầu quy đồng mẫu số thông thường chỉ yêu cầu 2 hoặc 3 phân số. Ví dụ: Quy đồng mẫu số các phân số: $ \displaystyle \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{7}{{15}}$

Các các con thường làm là chọn mẫu số chung là tích của các phân số. Trong trường hợp này MSC là: 3x6x15 = 270

$ \displaystyle {\frac{2}{3}=\frac{{2\times 90}}{{3\times 90}}=\frac{{180}}{{270}}}$

$ \displaystyle {\frac{5}{6}=\frac{{5\times 45}}{{6\times 45}}=\frac{{225}}{{270}}}$

$ \displaystyle {\frac{7}{{15}}=\frac{{7\times 18}}{{15\times 18}}=\frac{{126}}{{270}}}$

Cách làm trên không sai nhưng thực hiện sẽ rất lâu và dễ tính toán nhầm vì MSC lớn.

CÁCH LÀM NHANH HƠN:

Do các con chưa được học số nguyên tố và cách phân tích 1 số thành tích các số nguyên tố nên cách quy đồng bằng chọn MSC là bội số chung nhỏ nhất cùa các mẫu số không phù hợp với các con.

Cách làm nhanh hơn để chọn MSC là số càng bé càng tốt như sau:

– Chọn mẫu số lớn nhất trong các mẫu số cần quy đồng.

– Thử chia mẫu số lớn nhất cho các mẫu số còn lại.

– Nhân mẫu số lớn nhất này với các số 2,3,4… đến khi được sổ chia hết cho các mẫu số còn lại thi chọn làm MSC.

Trong ví dụ trên ta thấy 15 là mẫu số lớn nhất, khi thử 15 x 2=30 đã thấy chia hết cho các mẫu số còn lại nên chọn MSC = 30. Việc thực hiện bước quy đồng còn lại sẽ nhanh hơn nhiều so với việc lựa chọn MSC = 270.

Toán lớp 4 - Tags: , ,