Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật

Trình bày phương pháp đếm hình dành cho học sinh lớp 1, lớp 2. Cách đếm số hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật dễ hiểu.

Phương pháp đếm hình được trình bày qua các ví dụ.

Ví dụ: Hình dưới đây có bao nhiêu tam giác?

Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật-1

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Đánh số thứ tự các hình từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (kể cả những hình không phải tam giác)

Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật-2

Bước 2: Liệt kê các hình theo nguyên tắc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới

– Các hình tam giác đơn: (là hình tam giác nhỏ, trong đó không chứa một hình nào khác)

Hình A: (1), (2)

Hình B: (1), (2)

– Các hình tam giác đôi: (hình tam giác chứa 2 hình nhỏ)

Hình B: (1+2), (1+3), (2+4)

– Các hình tam giác ba (hình tam giác chứa 3 hình nhỏ)

– Các hình tam giác tư (hình tam giác chứa 4 hình nhỏ)

– …..

– Tam giác to: Hình tam giác chứa tất cả các hình

Hình A: (1+2)

Hình B: (1+2+3+4)

Vậy hình A có 3 hình tam giác, hình B có 6 hình tam giác

Bài tập minh họa 1: Hình dưới có … tam giác

Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật-3

Chú ý: Cách đếm hình vuông và hình chữ nhật tương tự như đếm hình tam giác

Bài tập minh họa 2: Hình dưới có … hình vuông

Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật-4

Bài tập minh họa 3: Hình dưới có bao nhiêu hình chữ nhật

Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật-5

Chú ý: Cách đếm nhanh hình chữ nhật dựa vào đếm đoạn thẳng

Tổng quát:

Chiều dài có: n đoạn thẳng

Chiều rộng có: m đoạn thẳng

Thì tổng số hình chữ nhật là m x n

Ví dụ (bài tập mình họa 3)

Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật-6

– Chiều dài có 6 đoạn thẳng (AB, BC, CD, AC, BD, AD)

– Chiều rộng có 6 đoạn thẳng ( AM, MN, NP, AN, MP, AP)

– Tổng số hình chữ nhật là: 6 x 6 = 36 (hình)

Tin tức - Tags: , , ,