Cực trị của hàm số

Contents

Lý thuyết cực trị của hàm số

1. Định nghĩa cực trị của hàm số

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm $\displaystyle {{x}_{0}}$ ∈ (a ; b)
– Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f(x) < f($\displaystyle {{x}_{0}}$), ∀x ∈ ($\displaystyle {{x}_{0}}$ – h ; $\displaystyle {{x}_{0}}$ + h), x # $\displaystyle {{x}_{0}}$ thì ta nói hàm số f đạt cực đại tại $\displaystyle {{x}_{0}}$ .
– Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f(x) > f($\displaystyle {{x}_{0}}$), ∀x ∈ ($\displaystyle {{x}_{0}}$ – h ; $\displaystyle {{x}_{0}}$ + h), x # $\displaystyle {{x}_{0}}$ thì ta nói hàm số f đạt cực tiểu tại $\displaystyle {{x}_{0}}$ .

2. Định lí 1

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K = (x$\displaystyle {{x}_{0}}$ – h ; $\displaystyle {{x}_{0}}$ + h) (h > 0) và có đạo hàm trên K hoặc trên K \ { $\displaystyle {{x}_{0}}$ }.
– Nếu $\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}f'(x)>0|\forall ({{x}_{0}}-h;{{x}_{0}})\\f'(x)<0|\forall ({{x}_{0}};{{x}_{0}}+h)\end{array} \right.$ thì $\displaystyle {{x}_{0}}$ là điểm cực đại của hàm số
– Nếu $\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}f'(x)<0|\forall ({{x}_{0}}-h;{{x}_{0}})\\f'(x)>0|\forall ({{x}_{0}};{{x}_{0}}+h)\end{array} \right.$ thì $\displaystyle {{x}_{0}}$ là điểm cực tiểu của hàm số

3. Định lí 2

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp hai trên khoảng K = ($\displaystyle {{x}_{0}}$ – h ; $\displaystyle {{x}_{0}}$ + h) (h > 0).
– Nếu f'($\displaystyle {{x}_{0}}$) = 0, f”($\displaystyle {{x}_{0}}$) > 0 thì $\displaystyle {{x}_{0}}$ là điểm cực tiểu của hàm số
– Nếu f'($\displaystyle {{x}_{0}}$) = 0, f”($\displaystyle {{x}_{0}}$) < 0 thì $\displaystyle {{x}_{0}}$ là điểm cực đại của hàm số

4. Quy tắc tìm cực trị của hàm số

Quy tắc 1:
– Tìm tập xác định.
– Tính f'(x). Tìm các điểm tại đó f'(x) bằng f'(x) không xác định.
– Lập bảng biến thiên.
– Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.
Quy tắc 2:
– Tìm tập xác định.
– Tính f'(x). Tìm các nghiệm của phương trình f'(x)=0.
– Tính f”(x) và f”($\displaystyle {{x}_{i}}$) suy ra tính chất cực trị của các điểm $\displaystyle {{x}_{i}}$
*Chú ý: nếu f”($\displaystyle {{x}_{i}}$)=0 thì ta phải dùng quy tắc 1 để xét cực trị tại $\displaystyle {{x}_{i}}$

Đại số, Toán lớp 12 - Tags: , , , ,