15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8

Dưới đây là 15 Bài toán Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Lớp 8 có hướng dẫn giải mà Trung tâm Gia sư Hà Nội dành cho các em.

15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8
15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8-1
15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8-2
15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8-3
15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8-4
15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8-5
15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8-6
15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8-7
15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8-8
Bài 12
a/  Phân tích đa thức sau thành nhân tử ( với hệ số là các số nguyên):
x2 + 2xy + 7x + 7y + y2 + 10
b/ Biết xy = 11 và x2y + xy2 + x + y = 2010. Hãy tính x2 + y2
Bài 13
Cho đa thức P(x) = x2+bx+c, trong đó b và c là các số nguyên. Biết rằng đa thức x4 + 6x2+25 và 3x4+4x2+28x+5 đều chia hết cho P(x). Tính P(1)
Bài 14
Cho hình chữ nhật có AB= 2AD, gọi E, I lần lượt là trung điểm  của AB và CD. Nối D với E. Vẽ tia Dx vuông góc với DE, tia Dx cắt tia đối của tia CB tại M.Trên tia đối của tia CE lấy điểm K sao cho DM = EK. Gọi G là giao điểm của Dk và EM.
a/ Tính số đo góc DBK.
b/ Gọi F là chân đường vuông góc hạ từ K xuống BM. Chứng minh bốn điểm A, I, G, H cùng nằm trên một đường thẳng.
Bài 15
Chứng minh rằng: Nếu ba số tự nhiên m, m+k, m+ 2k đều là các số nguyên tố lớn hơn 3, thì k chia hết cho 6.

Bồi dưỡng Toán 8 - Tags: ,