Vi phân

Định nghĩa vi phân

Cho hàm số y = f(x) xác định trên (a;b) và có đạo hàm tại x ∈ (a;b). Giả sử ∆x là số gia của x sao cho x + ∆x ∈ (a;b).
Tích f'(x)∆x (hay y’.∆x) được gọi là vi phân của hàm số y = f(x) tại x ứng với số gia ∆x, kí hiệu là df(x) hay dy.
Chú ý: Vì dx = ∆x nên dy = df(x) = f'(x)dx

Đại số, Toán lớp 11 - Tags: ,