A. TOÁN 6 TẬP 1

I.  PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương I. Đoạn thẳng

» Lý thuyết tập hợp, phần tử của tập hợp» Điểm, đường thẳng
» Lý thuyết tập hợp các số tự nhiên» Ba điểm thẳng hàng
» Lý thuyết ghi số tự nhiên» Đường thẳng đi qua hai điểm
» Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con» Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
» Tính chất phép cộng và phép nhân» Khái niệm tia, tia đối nhau, tia trùng nhau
» Lý thuyết phép trừ và phép chia» Định nghĩa đoạn thẳng, hai đoạn thẳng cắt nhau
» Lũy thừa với số mũ tự nhiên» Khi nào thì AM + MB = AB?
» Chia hai lũy thừa cùng cơ số» Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài
» Thứ tự thực hiện các phép tính» Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng
» Tính chất chia hết của một tổng» Ôn tập chương I: Đoạn thẳng
» Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
» Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
» Định nghĩa, cách tìm ước và bội
» Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
» Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
» Ước chung và bội chung
» Khái niệm ước chung lớn nhất
» Khái niệm bội chung nhỏ nhất
» Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương II. Số nguyên

» Khái niệm số nguyên âm, trục số
» Tập hợp các số nguyên, số đối
» So sánh số nguyên, giá trị tuyệt đối
» Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
» Tính chất của phép cộng các số nguyên
» Quy tắc phép trừ hai số nguyên
» Quy tắc dấu ngoặc, tổng đại số
» Tính chất của đẳng thức, quy tắc chuyển vế
» Nhân hai số nguyên khác dấu, cùng dấu
» Tính chất của phép nhân
» Bội và ước của một số nguyên
» Ôn tập chương II: Số nguyên

B. TOÁN 6 TẬP 2

I.  PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

Chương III. Phân số

Chương II. Góc

» Khái niệm phân số, hai phân số bằng nhau» Khái niệm mặt phẳng
» Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số» Khái niệm góc, điểm nằm trong góc
 » Quy đồng mẫu số nhiều phân số» Số đo góc, góc vuông, góc nhọn, góc tù
 » So sánh phân số cùng mẫu, không cùng mẫu» Cộng số đo góc, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau
» Phép cộng phân số cùng mẫu, không cùng mẫu» Vẽ góc khi biết số đo, tia nằm giữa hai tia
» Tính chất cơ bản của phép cộng phân số» Khái niệm tia phân giác, đường phân giác của góc
» Số  đối, phép trừ phân số» Thực hành đo góc trên mặt đất
» Phép nhân phân số» Định nghĩa đường tròn, hình tròn
» Tính chất cơ bản của phép nhân phân số» Định nghĩa tam giác
» Số nghịch đảo, phép chia phân số

» Ôn tập cuối năm Hình học 6

» Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
» Tìm giá trị phân số của một số cho trước
» Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
» Tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích
» Biểu đồ cột, biểu đồ ô vuông, biểu đồ hình quạt
» Ôn tập chương III: Phân số

» Ôn tập cuối năm Số học 6