CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số1.Lý thuyết lũy thừa
2.Lý thuyết đường tiệm cận của đồ thị hàm số2.Hàm số lũy thừa, số mũ
3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số3.Lý thuyết logari
4.Cực trị của hàm số4.Bất phương trình mũ và logari
5.Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số5.Phương trình mũ và logari
6.Tính đơn điệu của hàm số y = f(x)6.Hàm số mũ, hàm số logarit

CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC

1.Lý thuyết Nguyên hàm1.Số phức
2.Lý thuyết Tích phân2.Cộng, trừ và nhân số phức
3.Ứng dụng của tích phân trong hình học3.Phép chia số phức
4.Phương trình bậc hai với hệ số thực

CHƯƠNG I: KHỐI ĐA DIỆN

CHƯƠNG II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ VÀ MẶT CẦU

1.Khái niệm về khối đa diện1.Mặt tròn xoay
2.Khái niệm về thể tích của khối đa diện2.Mặt cầu
3.Khối đa diện lồi và khối đa diện đều3.Ôn tập: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1.Hệ tọa độ trong không gian
2.Phương trình đường thẳng trong không gian
3.Phương trình mặt phẳng
4.Ôn tập phương pháp tọa độ trong không gian