Lý thuyết phương trình đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng: vectơ chỉ phương, phương trình tham số, vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng.

Tóm tắt

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng

2. Phương trình tham số của đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-1
3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng
Lý thuyết phương trình đường thẳng-2

4. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-3
Lý thuyết phương trình đường thẳng-4

5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-5

6.Góc giữa hai đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-6
Lý thuyết phương trình đường thẳng-7

7.Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-8

Hình học, Toán lớp 10 - Tags: , ,