Hệ thức Vi-ét và ứng dụng giải hệ phương trình bậc hai

1. Hệ thức Vi-ét

Nếu $ \displaystyle {{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình $ \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0$, a ≠ 0 thì:
$ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}_{1}}+{{x}_{2}}=\frac{-b}{a}\\{{x}_{1}}{{x}_{2}}=\frac{c}{a}\end{array} \right.$

2. Ứng dụng của định lý Vi-ét

a. Tính nhẩm nghiệm

– Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0$ \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0$ có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm $ \displaystyle {{x}_{1}}$ = 1, còn nghiệm kia là $ \displaystyle {{x}_{2}}=\frac{c}{a}$
– Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0$ \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0$ có a – b + c = 0 thì phương trình có nghiệm là $ \displaystyle {{x}_{1}}$ = -1, còn nghiệm kia là $ \displaystyle {{x}_{2}}=\frac{-c}{a}$

b. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng

Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P và $ \displaystyle S_{{}}^{2}-4P\ge 0$ thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình: $ \displaystyle x_{{}}^{2}-Sx+P=0$

Đại số 9 - Tags: , ,