Giáo án Hóa học 9 trọn bộ chuẩn KTKN có trọng tâm, có giảm tải mới hiện đại

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các bạn tài liệu Giáo án Hóa học 9 trọn bộ chuẩn KTKN có trọng tâm, có giảm tải mới hiện đại.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌC
( Áp dụng từ năm học 2017 – 2018 )
Cả năm : 37 tuần x 2 tiết / tuần = 74 tiết
Học kì I : 19 tuần x 2 tiết / tuần = 38 tiết
Học kì II : 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết

Ebook, Giáo án - Tags: ,