Định nghĩa, tính chất hình thoi

1. Định nghĩa hình thoi

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
Hình thoi cũng là một hình bình hành
Định nghĩa, tính chất hình thoi-1.
ABCD là hình thoi ⇔ ABCD là tứ giác có AB = BC = CD = DA.

2. Tính chất hình thoi

Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.
Định lí: Trong hình thoi:
– Hai đường chéo vuông góc với nhau.
– Hai đường chéo là các đường phân giác các góc của hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết hình thoi

a) Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
b) Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi
c) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
d) Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

Hình học 8 - Tags: