Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết hình thang cân

1. Định nghĩa hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết hình thang cân-1
ABCD là hình thang cân có hai đáy là AB và CD
⇔ AB // CD và $ \displaystyle \widehat{C}=\widehat{D}$

2. Tính chất hình thang cân

Định lí 1: Trong một hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AD = BC
Định lí 2: Trong một hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AC = BD
Định lí 3: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) có AC = BD => ABCD là hình thang cân.

3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

– Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.
– Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Hình học 8 - Tags: