Diện tích tam giác

1. Định lý

Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.
$ \displaystyle S=\frac{1}{2}ah$

2. Hệ quả

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tỉ số hai cạnh góc vuông.
$ \displaystyle S=\frac{1}{2}bc$

Hình học 8 - Tags: , ,