Đề kiểm tra Toán 6 HK1 90 phút năm 2011-2012

Đề thi Toán 6 học kì 1 năm học 2011-2012

Bài 1: (2 điểm)
Tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 6. Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 2.

a)      Viết Tập hợp A, B bằng cách liệt kê.

b)      Tìm Tập hợp A ∩ B.

Bài 2: (2 điểm)Thực hiện phép tính :

a)      24:{390:[500-(160+30.7)]}

b)      120-[98-(16-9)2]

Bài 3: (2 điểm)Tìm x, biết :
a)      4x – 5 = 35 – (12 – 8)
b)      105 – (x + 7) = 27 : 25
Bài 4: (2 điểm)

Học sinh khối 6 trường E khi xếp hàng 16 hàng 6 hàng 18 đều đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 trường E. Biết số học sinh trong khoảng 250 đến 300 em.

Bài 5: (2 điểm)
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a)      Điểm A có nằm giữa O và B không ? vì sao ?

b)      Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c)      Điểm A có là trung điểm đoạn thẳng OB không ? vì sao ?

Đề thi Toán 6 - Tags: