Dạng 3: Toán chia hết – Toán lớp 5

Bài 1.

Cho số 99….99 (2018 số 9). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 45

Bài 2.

Cho số 77…777 (2018 số 7). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 63.

Bài 3.

Cho số 77…777 (2019 số 7). Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số mới chia hết cho 55

Bài 4.

Cho số 78…7878 (2019 số 78). Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số mới chia hết cho 65

Bài 5.

Cho số 222…222 (2019 số 2). Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số mới chia hết cho 44

Bài cùng series:

<< Dạng 2: Toán Dãy số – Toán lớp 5

Toán lớp 5 -