Dạng 1: Toán chữ số tận cùng – Toán lớp 5

Chia sẻ với các em học sinh lớp 5 các bài tập thuộc dạng toán chữ số tận cùng với lời giải ngay bên dưới.

Bài 1.

Tìm chữ số tận cùng của A = 1x2x3x…x2019

Bài 2.

Tìm chữ số tận cùng của:
B=1+1×2+1x2x3+1x2x3x4+…+1x2x3x…x2019

Bài 3.

Tìm chữ số tận cùng của:
C=1+1×3+1x3x5+…+1x3x5x…x2017

Bài 4.

Tìm ba chữ số tận cùng của:
D=16x17x18x…x29

Bài 5.

Tìm số chữ số 0 đứng liền nhau ở cuối cùng của số sau:
E=1x2x3x…x150

Hướng dẫn giải, đáp số.

Bài 1. Tìm chữ số tận cùng của A = 1x2x3x…x2019
Đáp án: chữ số 0 (chú ý thừa số 2×5)

Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của:
B=1+1×2+1x2x3+1x2x3x4+…+1x2x3x…x2019
Đáp án: chữ số 3
Chú ý rằng kể từ 1x2x3x4x5 … đều có tận cùng là 0.

Bài 3. Tìm chữ số tận cùng của:
C=1+1×3+1x3x5+…+1x3x5x…x2017
Đáp án: chữ số 9.
Nhận xét rằng kể từ 1x3x5 trở đi đều có tận cùng là 5.

Bài 4. Tìm ba chữ số tận cùng của:
D=16x17x18x…x29
Đáp án: 000
Chú ý các thừa số 20, 25.

Bài 5. Tìm số chữ số 0 đứng liền nhau ở cuối cùng của số sau:
E=1x2x3x…x150
Đáp án: 37
Gợi ý: ta tìm số các thừa số chia hết cho 5, 25, 125.

Bài cùng series:

Dạng 2: Toán Dãy số – Toán lớp 5 >>

Toán lớp 5 -