Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán. Bộ đề này giúp các em học sinh lớp 1 có thêm tư liệu ôn trong kỳ nghỉ hè, chuẩn bị tốt kiến thức lên lớp 2.

Đề chuẩn kiến thức ôn tập Toán lớp 1.

Tóm tắt

Đề số 1

Bài 1: Tính nhẩm:

3 +   7 + 12 = ……87 – 80 + 10 = …..55 – 45 +   5 = …..
4 + 13 + 20 = ……30 + 30 + 33 = …..79 – 29 – 40 = …..

Bài 2:

  1. Khoanh vào số bé nhất: 60 ; 75 ;   8 ; 32 ; 58 ;   7 ; 10
  2. Khoanh vào số lớn nhất: 10 ; 24 ; 99 ; 9 ; 11 ; 90 ; 78

Bài 3: Hà làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Số?

25 – …… = 20…… + 13 = 15

Đề số 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

6 + 2287 – 8414 + 1455 – 3510 – 8
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Bài 2: Viết các số 84, 15, 6 , 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

  1. Từ bé đến lớn: ……………………………………………
  2. Từ lớn đến bé: ……………………………………………

Bài 3: Lớp em có 38 bạn, trong đó có 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số từ 57 đến 61:

………………………………………………………………………..


Đề số 3

Bài 1: Tính nhẩm:

99 – 90 + 1 = ……70 – 60 –   5 = …..60 + 5 – 4 = ……
77 – 70 + 3 = ……30 + 30 + 30 = …..2 + 8 + 13 = ……

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

  8 + 20 …… 15 + 1367 – 60 …… 13 –   2
66 – 55 …… 10 +   224 – 14 …… 28 – 18

Bài 3: Hoa có 5 quyển vở, Hoa được mẹ cho 1 chục quyển nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán

– Có …… điểm.

– Có …… hình vuông.

– Có …… hình tam giác.


Đề số 4

Bài 1: Đọc các số:

79: …………………………….21: …………………………….
45: …………………………….57: …………………………….

Bài 2: Tính:

95 – 75 = ……10 cm + 15 cm = ………
50 + 40 = ……60 cm – 50 cm = ………
76 – 70 = ……  5 cm + 23 cm = ………

Bài 3: Nhà Mai nuôi 36 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 16 con gà. Hỏi nhà Mai nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Bài 4: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 7 cm. Vẽ tiếp đoạn thẳng NP dài 3 cm để được đoạn thẳng MP dài 10 cm


 

Đề số 5

Bài 1:Tính:

77 – 66 = ……12 + 13 = ……8 + 30 = ……
58 –   5 = ……95 – 50 = ……33 + 3 = ……

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

86 – 5617 + 2110 – 42 + 1288 – 77
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Bài 3: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán-1

Bài 4: Viết các số bé hơn 24 và lớn hơn 17:

……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 12 cm.


Đề số 6

Bài 1: Đọc các số:

55: …………………………….  5: …………………………….
79: …………………………….44: …………………………….

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

65 –   5 …… 61          8 …… 18 – 13
30 + 20 …… 57 – 795 – 60 …… 65 – 25

Bài 3: Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng, mẹ mua thêm 5 quả nữa. Hỏi mẹ Lan mua tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số 64, 35, 54, 46, 21, 12, 59 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………..

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………..


Đề số 7

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

4 + 4483 – 2314 + 1556 – 610 – 7
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Bài 2: Nhà An nuôi 14 con gà và 25 con vịt. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 3: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán-2

– Có …. hình vuông.

Bài 4: Viết các số tròn chục bé hơn 64:

……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.


Đề số 8

Bài 1:Tính:

35 + 53 = ……20 + 55 = ……97 – 72 = ……
88 –   8 = ……33 – 23 = …… 6 + 62 = ……

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

30 + …….. = 4095 – …….. = 5
…….. + 12 = 1580 – …….. = 30

Bài 3: Lan có một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số 36, 50, 27, 72, 43, 54, 80 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………..

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………..


Đề số 9

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

77 – 2563 + 3499 – 98 + 8176 – 70
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Bài 2: Viết các số 27, 17, 34, 30, 7 theo thứ tự:

– Từ bé đến lớn: ……., ……., ……., ……., ……. .

– Từ bé đến lớn: ……., ……., ……., ……., ……. .

Bài 3: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán-3

Bài 4: Viết các số tròn chục bé hơn 55:

……………………………………………………………………….

Bài 5:

– Số liền trước của 40 là …..        – Số liền sau của 55 là …..

– Số liền trước của 100 là …..      – Số liền sau của 79 là …..


Đề số 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

35 + 5397 – 258 + 6177 – 3386 – 6
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Bài 2:Tính:

97 – 50 + 32 = …….75 – 55 + 46 = …….
  7 + 32 –   9 = …….77 – 66 + 34 = …….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

45 + …….. = 4985  – …….. = 5
…….. + 10 = 1570  – …….. = 30

Bài 4: Một sợi dây dài 58 cm, đã cắt đi 32 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng- ti- mét?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..


Đề số 11

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán-4

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán-5


Đề số 11

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán-6

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán-7

Đề thi - Tags: , , ,