Bài tập nâng cao tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án

A. Công thức tính

I. Diện tích xung quanh của hình lập phương

Sxq = 4 x a x a

Trong đó Sxq là diện tích xung quanh của hình lập phương, a là độ dài một cạnh của hình lập phương.

II. Diện tích toàn phần của hình lập phương

Stp = 6 x a x a

Trong đó Stp là diện tích toàn phần của hình lập phương, a là độ dài một cạnh của hình lập phương.

B. Các bài toán

I. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cho hình lập phương có cạnh là 0,5m. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

A. 1dm²           B. 10dm²          C. 100dm²           D.150dm²

Câu 2: Một hình lập phương có chu vi đáy là 28dm. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

A. 196dm²         B.294dm²         C.3136dm²          D.4704dm²

Câu 3: Cho hình lập phương có diện tích toàn phần bằng 11,76dm². Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

A. 196cm²         B. 392cm²         C. 468cm²          D. 784cm²

Câu 4: Một hình lập phương có cạnh 2cm. Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần tăng số lần lần lượt là:

A. 3 lần, 3 lần     B.6 lần, 9 lần       C. 4 lần, 6 lần       D. 9 lần, 9 lần

Câu 5: Người ta làm một cái lồng sắt hình lập phương có độ dài mỗi cạnh là 25dm. Cứ mỗi mét vuông sắt giá 45000 đồng. Hỏi người ta làm cái lồng sắt đó hết bao nhiều tiền mua sắt?

A. 1876500 đồng                    B. 1768500 đồng

C. 1687500 đồng                    D. 1568700 đồng

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Minh cần làm 2 thùng hình lập phương bằng sắt không có nắt cạnh 2,4m. Hỏi

a, Minh phải cần bao nhiêu m2 sắt?

b, Minh tính sơn cả bên trong và bên ngoài 2 cái thùng đó thì phải mua bao nhiêu kg sơn, biết rằng cứ 20m² thì cần 5kg sơn?

Bài 2: Có hai hình lập phương, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 486 cm², diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 54 cm². Hỏi:

a, Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai?

b, Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ hai?

Bài 3: Xếp 8 hình lập phương nhỏ có cạnh 4 cm thành một hình lập phương lớn, rồi sơn tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Hỏi:

a, Mội hình lập phương nhỏ có mấy mặt được sơn?

b, Diện tích được sơn của mỗi hình lập phương nhỏ là bao nhiêu?

Bài 4: Có 8 hình lập phương, mỗi hình có cạnh bằng 2cm. Xếp 8 hình đó thành một hình lập phương lớn. Tìm diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương lớn.

Bài 5: Một căn phòng dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 7m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 mặt tường có 2 cửa ra vào mỗi cửa có chiều dài 1,6m và chiều rộng 2,2m và 4 cửa sổ, mỗi cửa có chiều dài 1,2m và rộng 1,5m. Tiền thuê quét vôi 1 mét vuông hết 1500 đồng. Hỏi tiền công quét vôi căn phòng đó hết bao nhiêu?

C. Hướng dẫn giải bài toán về diện tích của hình lập phương

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CBDDC

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, Diện tích xung quanh của một thùng là: 4 x 2,4 x 2,4 = 23,04m²

Diện tích một mặt của thùng là: 2,4 x 2,4 = 5,76m²

Số mét khối sắt mà Minh cần dùng là: (23,04 + 5,76) x 2 = 57,6m²

b, 1m2 sơn cần số kilogam là: 5 : 20 = 0,25kg

Số ki lo gam Minh cần dùng để sơn là: 57,6 x 2 x 0,25 = 28,8kg

Bài 2:

a, Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất gấp diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai số lần là: 486 : 54 = 9 lần

b, Diện tích một mặt của hình lập phương thứ nhất là: 486 : 6 = 81cm²

Vì 81 = 9 x 9 nên cạnh của hình lập phương thứ nhất là 9cm

Diện tích một mặt của hình lập phương thứ hai là: 54 : 6 = 9cm²

Vì 9 = 3 x 3 nên cạnh của hình lập phương thứ nhất là 3cm

Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp cạnh của hình lập phương thứ hai số lần là: 9 : 3 = 3 lần

Bài 3:

Xếp 8 hình lập phương nhỏ thành 1 hình lập phương lớn gồm 2 tầng, mỗi tầng gồm 4 hình lập phương nhỏ, vì thế mỗi hình lập phương nhỏ đều có 3 mặt được ghép với các hình lập phương khác. Các mặt được ghép không được sơn. Vì hình lập phương có 6 mặt nên số mặt được sơn là: 6 – 3 = 3 mặt

Diện tích một mặt hình lập phương nhỏ là: 4 x 4 = 16cm²

Diện tích mỗi hình lập phương nhỏ được sơn là: 16 x 3 = 48cm²

Bài 4:

Cạnh của hình lập phương nhỏ là 2cm nên cạnh của hình lập phương lớn là 2 x 2 = 4cm

Diện tích xung quanh là: 4 x 4 x 4 = 64cm²

Diện tích toàn phần là: 4 x 4 x 6 = 96cm²

Bài 5:

Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 4 x 7 x 7 = 196m²

Diện tích một mặt của hình lập phương là: 7 x 7 = 49m²

Diện tích một cửa ra vào là: 1,6 x 2,2 = 3,52m²

Diện tích một cửa sổ là: 1,2 x 1,5 = 1,8m²

Diện tích cần sơn (chưa tính các cửa) là: 196 + 49 = 245m²

Diện tích thực tế cần sơn là: 245 – 3,52 x 2 – 1,8 x 4 = 230,76m²

Số tiền thuê quét vôi là: 230,76 x 1500 = 346140 đồng

Tin tức - Tags: , , , , , ,