48 đề thi học sinh giỏi Toán 8 tự luyện

Timgiasuhanoi.com gửi tới các em 48 đề thi dành cho học sinh giỏi Toán 8 tự luyện. Mỗi đề thi gồm 5 câu, trong đó có 4 câu đại số và 1 câu hình học.

Các em nhớ like và chia sẻ bài viết để Trung tâm Gia sư Hà Nội có động lực đăng tải tiếp các đề thi.

ĐỀ SỐ 1

Câu 1:  Cho x = $ \displaystyle \frac{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}-{{a}^{2}}}{2bc}$; y = $ \displaystyle \frac{{{a}^{2}}-{{(b-c)}^{2}}}{{{(b+c)}^{2}}-{{a}^{2}}}$ .  Tính giá trị P = x + y + xy
Câu 2:  Giải phương trình:
a, $ \displaystyle \frac{1}{a+b+x}$ = $ \frac{1}{a}$ + $ \frac{1}{b}$ + $ \frac{1}{x}$  (x là ẩn số);
b, $ \frac{(b-c){{(1+a)}^{2}}}{x+{{a}^{2}}}$ + $ \frac{(c-a){{(1+b)}^{2}}}{x+{{b}^{2}}}$ + $ \frac{(a-b){{(1+c)}^{2}}}{x+{{c}^{2}}}$ = 0;  (a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)
Câu 3:  Xác định các số a, b biết:  $ \frac{(3x+1)}{{{(x+1)}^{3}}}$ = $ \frac{a}{{{(x+1)}^{3}}}$ + $ \frac{b}{{{(x+1)}^{2}}}$
Câu 4: Chứng minh phương trình: 2x2 – 4y = 10 không có nghiệm nguyên.
Câu 5: Cho ABC; AB = 3AC. Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

Xem đầy đủ 48 đề thi học sinh giỏi Toán 8 tự luyện tại đây:

[collapse]
Đề thi Toán 8 - Tags: , ,