100 bài tập Toán lớp 5

Bài 1:

a. Viết số thập phân sau :

-Bảy đơn vị , chín phần mười : . . . . . ……………..

-Không đơn vị , một phần trăm: . . . . . ……………..

-Hai mươi bốn đơn vị, sáu phần mười , tám phần trăm : . . . . . ……………..

-Bốn phần mười, năm phần trăm , chín phần nghìn : . . . . . ……………..

b. Viết vào chỗ chấm :

28,416 đọc là : . . . . . ……………… . . . . ……………… . . . . ……………… . . . . ……………..

0,023 đọc là : . .  . . . . .

Bài 2 : Viết các số thập phân sau  (1 điểm)

a/ Bốn mươi đơn vị, bảy phần mười được viết là:………………………………….

b/ Số gồm hai mươi lăm đơn vị, năm  phần trăm  được viết là:……………………….

Bài 3 : Cho số thập phân 26,407

a. Chữ số 2 thuộc hàng:……………………………………………………………………….

b. Chữ số 6 thuộc hàng:……………………………………………………….

 
Toán lớp 5 -